NYHEDER

EVENTS

VIDEOER

Se mere på vores youtube kanal.

Der er stadig gang i vores Youtube kanal, der kommer med jævne mellemrum nye videoer ind. Lige nu er der f.eks videoer fra pigernes tur til Hingstekåring i Herning.

Vedtægter for Stutsborg Rideklub 
§ 1
Navn og hjemsted
Rideklubbens navn er: Stutsborg Rideklub
Forkortet: STRK
Rideklubbens hjemsted: Slangerupvej 6C, 3540 Lynge, Allerød Kommune.
§ 2
Rideklubbens Formål
Formålet er at samle medlemmerne, navnlig ungdommen, omkring ridesporten. Der tages
udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i Rideklubben for derved at udbrede kendskabet til
denne idræt. Der lægges vægt på at have sikkerhed i højsæde i forhold til rytterne og hestene.
§ 3
Dansk Ride Forbund
Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts Forbund, hvorfor
rideklubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds
vedtægter, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbunds fastsatte
voldgiftsbestemmelser.  
§ 4
Optagelse af medlemmer og stemmeret
I rideklubben kan optages junior- og senior medlemmer. Unge mennesker kan kun optages som
junior medlemmer til og med det år, de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen, før efter
deres fyldte 18.år. Alle medlemmer har stemmeret. j.f.§ 9 For Medlemmer under 14 år overgår
stemmeretten til en forælder. Stemmeret opnås først efter 3 måneders medlemskab. På
generalforsamlingstidspunktet må medlemmet for at benytte sin stemmeret ikke være i restance.
Indmeldelse i rideklubben skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til klubbens kasserer. For
medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.
§ 5
Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til en ny
kontingentperiode.
I særlige tilfælde vil udmeldelse kunne ske til den 1. i årets øvrige måneder. Bestyrelsen vil vurdere
de enkeltes begrundelse og herefter bestemme udmeldelsens gyldighed.
§ 6
Kontingent
Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og
forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. Indbetalingsterminer og
opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter
forfaldsdato, ophører medlemskabet, og medlemmet kan kun optages på ny ved indbetaling af
restancen.
§ 7
Karantæne/Udelukkelse
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et
medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for
rideklubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige
bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig
over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets
forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et eventuelt
forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.
§ 7 A
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra
rideklubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen
ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke
stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig.
Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride
Forbunds Appeludvalg inden 4 uger.
§ 7 B
I det af § 7 A omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og
med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for
Dansk Ride Forbunds Appeludvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre
rideklubber eller eventuelt indstilles til Danmarks Idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra
andre specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (eksklusion).
§ 8
Generalforsamling
Generalforsamlingen er rideklubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den
ordinære generalforsamling afholdes, én gang årligt, inden udgangen af februar måned.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den
31. december. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de forslag
der skal behandles, skriftligt meddeles rideklubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel.
Generalforsamlingen afholdes på rideklubbens hjemsted.
Medlemmer på eller over 18 år er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været
medlem af rideklubben i mindst 3 måneder.
§ 8 A
Dagsorden
Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsen aflægger beretning
4. Det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab forlægges til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand (ulige år)
8. Valg af kasserer (ligeår)
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af 2 bestyrelses suppleanter
11. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant
12. Eventuelt
§ 8 B
Generalforsamlingens ledelse
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.
Der tages et udvidet beslutningsreferat af mødet, som minimum skal indeholde alle trufne
beslutninger og oplysninger om hvem der er blevet valgt. Referatet fra generalforsamlingen
underskrives af dirigenten og offentliggøres senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.
§ 8 C
Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer skal ske på generalforsamlingen. Til forandring af rideklubbens vedtægter,
kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af vedtægterne skal
indberettes til DRF til godkendelse.
§ 8 D
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt,
eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med
angivelse af dagsorden. Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning. I
sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter
begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages
varsel.
§ 9
Valg af bestyrelse
Bestyrelsen skal bestå af 7 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. Generalforsamlingen vælger
formand, kasserer samt 5 bestyrelsesmedlemmer. Derudover vælges, ligeledes på
generalforsamlingen, 2 suppleanter til bestyrelsen.
Formand og kasserer vælges for en 2 – årig periode. Formanden er på valg i ulige år og
kassereren er på valg i lige år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
§ 8,2 Digital generalforsamling
Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling
Stk. 2. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan
afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal
anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en
digital generalforsamling sikre, at generalforsamling afvikles på betryggende vis, herunder at
vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlings afvikling iagttages. Det anvendte
system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling
under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.
Stk. 4. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital
generalforsamling forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.
Stk. 5. Bestyrelsen skal oplyse generalforsamling foreningens medlemmer om, hvordan digitale
systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen . Foreningens medlemmer skal
ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling og hvordan de kan
finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamling
Stk. 6. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i
generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes
sikre muligheden for hemmelig afstemning.”
§ 9 A
Sammensætning af bestyrelse/udvalg
Bestyrelsen sammensætter og nedsætter de forskellige udvalg, som bestyrelsen finder
nødvendige i forhold til rideklubbens virke. Der skal være minimum et bestyrelsesmedlem
repræsenteret i et udvalg. Formanden for udvalget skal således ikke være et bestyrelsesmedlem.
§ 10
Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 6 gange om året, men i øvrigt efter behov eller på forlangende
for mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indkaldes skriftligt med minimum følgende
punkter på dagsordenen:
1. Godkendelse af referat (foregående bestyrelsesmøde)
2. Meddelelser fra formanden
3. Kassereren fremlægger oversigt visende bevægelser i regnskabet. Eventuelle ændringer
meddeles.
4. Orientering fra udvalgene
5. Øvrige punkter
6. Eventuelt
§ 11
Beslutninger
Alle bestyrelsesbeslutninger besluttes ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens
stemme afgørende og i dennes fravær næstformanden. Er bestyrelsen ikke fuldtallig, kan den
fraværende stemme pr. brev afleveret senest ved bestyrelsesmødets start til formanden (eller
næsteformanden hvis formanden ikke er til stede).
§ 12
Referat
Sekretæren nedskriver bestyrelsesbeslutningerne, og udfærdiger et referat som endeligt
godkendes af den tilstedeværende bestyrelse ved det efterfølgende bestyrelsesmøde. Referatet
lægges på klubbens hjemmeside uden omtale af eventuelle personsager, senest 14 dage efter
afholdelse af mødet.
§ 13
Forvaltning af rideklubbens midler
Bestyrelsen forvalter rideklubbens midler, i overensstemmelse med rideklubben og ridesportens
interesser. Rideklubbens medlemmer kan løbende fremkomme med forslag og ideer til bestyrelsen
vedrørende anvendelse af midlerne, men bestyrelsen alene prioriterer med ansvar over for
generalforsamlingen.
§ 14
Hæftelse og ansvar
Foreningen hæfter med hele sin formue for foreningens gæld. Rideklubbens medlemmer og dens
bestyrelsen hæfter ikke for rideklubbens gæld eller andre forpligtelser. Bestyrelsesmedlemmerne
er dog ansvarlige overfor Allerød Kommune for modtagne tilskud.
§ 15
Tegningsret
Som nævnt i § 13, disponerer bestyrelsen over rideklubbens midler, og varetager dennes tarv på
bedste måde. Rideklubbens kasserer er ansvarlig for den daglige administration/regnskabsføring
med ind- og udbetalinger, og benytter hertil bank og netbank. Formand og kasserer er sammen
(begges underskrift) bemyndiget til at underskrive dokumenter, checks m.v., og kan således
sammen skrive under på rideklubbens vegne. Skal der vælges en stedfortræder, for den ene
(formand eller kasserer), skal en af de bemyndigede pege på et bestyrelsesmedlem.
§ 16
Køb/salg/afhændelse/pantsætning m.m.
Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg, anden afhændelse samt pantsætning af
rideklubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m. På generalforsamlingen
vælges personer med almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog 8 C og §
18. Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer
kræver skriftlig afstemning, se dog § 7 A og § 7 B. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Der
kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§ 17
Regnskabsår
Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære
generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling valgte
revisorer, se § 8 A.
§ 18
Opløsning
Rideklubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutningen herom vedtages på to efter hinanden
med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse
generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne
stemmer. Ved

Instagram@strkrideklub